Regulamin kursów/warsztatów

W skrócie:

Rezerwując miejsce Uczestnik zgadza się na przestrzeganie regulaminu

Rezerwacja następuje po wpłacie zadatku. 

Zadatek jest zwracany w przypadku odwołania warsztatów przez organizatora.

Uczestnik rezygnujący z udziału w zajęciach jest zobowiązany znaleźć innego uczestnika na swoje miejsce, w przeciwnym przypadku zadatek nie zostanie zwrócony.

Pozostała część zapłaty za warsztaty musi być uiszczona najpóźniej w dniu warsztatów w formie gotówki.

Uczestnik chcący otrzymać fakturę musi podać dane podczas zakupu miejsca na warsztaty lub natychmiast po dokonaniu wpłaty, ponieważ wpłaty są od razu fiskalizowane.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów w losowych wypadkach, z przyczyn niezależnych od organizatora, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową/telefoniczną i otrzymają zwrot wniesionej opłaty za warsztaty.

Podczas kursów/warsztatów obowiązuje zakaz nagrywania dźwięku oraz obrazu

Zdjęcia powstałe na warsztatach mogą być publikowane w celach niekomercyjnych. Publikacja musi być zawsze z opisem, że powstały na Warsztatach w JejPrzestrzeń (aktywny znacznik portalu, na którym jest publikowane zdjęcie lub link) i oznaczeniem prowadzącego 

Pełna wersja:

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1 kc, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Warsztaty i kursy organizowane przez JejPrzestrzeń są spotkaniami autorskimi, warsztatami, kursami, plenerami, kreatywnymi spotkaniami, a także zajęciami dokształcającymi.
 3. O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. 
 4. Organizator warsztatów fotograficznych nie odpowiada za rzeczy, zdrowie i czyny uczestników warsztatów,
 5. Organizator ma prawo usunąć z warsztatów Uczestnika, który nie podporządkowuje się regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu zapłaty za warsztaty,
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki oraz za straty materialne uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora,
 7. Organizator oraz Prowadzący nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu podczas zajęć – nie zalecamy pić napojów podczas pracy z komputerami, jeśli Uczestnik decyduje się na to, robi to na własne ryzyko np. zalania laptopa przez inne osoby,
 8. Organizator kursu zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonanych zdjęć na stronie oraz w mediach społecznościowych
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu Warsztatów lub ich odwołania w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń lub z innych powodów, niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania kursu zwrot należności/zadatku nastąpi w ciągu 14 dni 
 10. Organizator zapewnia przebieg szkolenia zgodny z programem. Dopuszczalna jest niewielka zmiana programu na życzenie wszystkich kursantów lub z powodu wypadków losowych, dopuszczalne np. są zmiany osób pozujących etc.
 11. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatorów w ramach prowadzonych zajęć
 12. Uczestnik musi szanować spokój innych współuczestników warsztatów
 13. Jeśli Uczestnik w sposób zamierzony spowoduje jakiekolwiek straty względem Organizatora, wykładowców lub innych uczestników poniesie za ów stan pełną odpowiedzialność.
 14. Uczestnik kursu oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie swoich dzieł, powstałych w trakcie zajęć, w galerii dostępnej na stronie Organizatora, prowadzącego oraz w socialmediach
 15. Uczestnik powinien przygotować się do kursu/warsztatu posiadając wymieniony w opisie sprzęt lub przedmioty.
 16. Każdy uczestnik ma prawo umieścić w sieci i wykorzystywać tylko te zdjęcia, które zostaną zaakceptowane przez Organizatora warsztatów.
 17. Uczestnik ma obowiązek wszystkie zaakceptowane zdjęcia prezentowane w Internecie opatrywać linkiem do www.jejprzestrzen.pl celem wskazania, że powstały właśnie na nich.
 18. Uczestnik ma obowiązek pozostawienia po sobie porządku
 19. Rezerwacja miejsca na Warsztatach odbywa się poprzez dokonanie wpłaty zadatku, niezwłocznie po złożeniu złożenia zamówienia poprzez wybraną płatność.
  Podczas składania zamówienia należy podać Imię, Nazwisko, adres e-mail oraz nr. telefonu.
  Zadatek zabezpiecza Organizatora na wypadek, gdyby uczestnik mimo deklarowanej chęci uczestnictwa w danym kursie, nie wywiązał się z tego zobowiązania. W procesie rezerwacji miejsca na kursie decydującym kryterium jest kolejność uiszczenia pełnej opłaty.
 20. W momencie braku uiszczenia opłaty w ciągu 2 dni, miejsce zostaje zwolnione dla innego uczestnika
 21. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z Warsztatów zadatek nie będzie zwracany jeśli uczestnik nie znajdzie nikogo na swoje miejsce.
 22. Pełna opłata za kurs musi być dokonana najpóźniej w dniu warsztatów/kursu
 23. Jeśli Uczestnik życzy sobie fakturę jest zobowiązany o podanie danych do faktury w momencie zakupu miejsca na warsztatach.